מדיניות פרטיות – פלטפורמת Proper Homes


  1. כללי
  מדיניות פרטיות זו נועדה לפרט ולהסדיר את האופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים של כל גורם אשר עושה שימוש מכל סוג שהוא ("המשתמש") באתר הבית של Proper Homes ("הפלטפורמה"), אשר פותחה ומנוהלת על ידי פרופר הומס בע״מ ("החברה").
  שימוש המשתמש בפלטפורמה מעיד על הסכמתו לאמור במדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה. אם אינך מסכים לאיזה מהוראות מדיניות פרטיות זו, הנך מתבקש להימנע משימוש בפלטפורמה.
  מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר למען הנוחות הקריאה בלבד.

  2. המידע הנאסף
  במסגרת הרישום לפלטפורמה ופתיחת חשבון בה, על המשתמש לספק פרטים אישיים, לרבות שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודה מזהה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכל מידע נוסף כפי שיידרש על ידי החברה מעת לעת. כמו כן במסגרת השימוש של המשתמש בפלטפורמה הוא יידרש לספק פרטים אודות הנכסים המוצגים על ידו בפלטפורמה וכן במקרה הצורך פרטי כרטיס אשראי ופרטי חשבון בנק של המשתמש. מובהר כי מסירת פרטי התקשרות אישיים על ידי המשתמש תהווה את הסכמת המשתמש ליצור עמו קשר בכל מדיה רלוונטית העומדת לרשות החברה. יצוין כי על פי החוק המשתמש אינו נדרש למסור את פרטיו האישיים, אך אם יבחר שלא למסור פרטים אלה במקום בו הדבר נחוץ לשם הרישום לפלטפורמה או השימוש בה, המשתמש לא יוכל לעשות שימוש בפלטפורמה, בתכנים המוצגים בה או בשירותים והמוצרים המוצעים באמצעותה. בעצם מסירת הפרטים כאמור, המשתמש נותן את הסכמתו לכך שהמידע כאמור יישמר ויעובד על ידי החברה (ובמקרה הצורך ייכלל במאגר המידע של החברה) וייעשה בו שימוש בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו.
  בנוסף, בעת השימוש בפלטפורמה, נאסף על ידי החברה באופן אוטומטי מידע ונתונים אודות המשתמש והפעילות שלו בפלטפורמה, כגון פרטי ספק שירותי הטלפון הנייד ו/או ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, היקף ומועדי ההתחברות של המשתמש לפלטפורמה, כתובת האינטרנט (IP) של המחשב באמצעותו התחבר המשתמש לפלטפורמה, סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה במכשיר בו מותקנת הפלטפורמה, מיקום המכשיר במהלך השימוש בפלטפורמה על ידי המשתמש, התכנים בהם צופה המשתמש בפלטפורמה ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש של המשתמש בפלטפורמה. יצוין כי ככלל, מידע זה הינו מידע אנליטי שאיננו מזהה את המשתמש באופן אישי ואיננו נשמר יחד עם פרטיו האישיים. בעצם השימוש של המשתמש בפלטפורמה, הוא נותן את הסכמתו לכך שהמידע האנליטי כאמור ייאסף, יישמר ויעובד על ידי החברה וייעשה בו שימוש בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו.

  3. השימוש הנעשה במידע
  המידע הנשמר על ידי החברה, בין אם מדובר במידע אישי על המשתמשים ובין אם מדובר במידע אנליטי כאמור, משמש אותה לצורך, בין היתר, המטרות הבאות: (א) הפעלתה התקינה של הפלטפורמה, צפייה בתכנים המוצגים בה ושימוש בשירותים והמוצרים המוצעים באמצעותה; (ב) שיפור, טיוב והעשרת התכנים המוצגים בפלטפורמה והשירותים והמוצרים המוצעים באמצעותה (ובכלל זה שינויים, הסרות, עדכונים או שדרוגים שלהם); (ג) משלוח הודעות למשתמשים (לרבות הודעות על מתן הצעה או היענות להצעה בקשר לנכסים המוצגים בפלטפורמה, חשבוניות וקבלות מהחברה, בקשות לזיהוי או מסירת פרטים נוספים על ידי המשתמש ויצירת קשר שוטף עם המשתמשים בפלטפורמה); (ד) העברת המידע לצדדים שלישיים המשתפים פעולה עם החברה לצורך תפעול הפלטפורמה (לרבות ספק שירותי סליקת התשלומים של הפלטפורמה); (ה) כל שימוש במידע הנדרש בהתאם להוראות כל דין.

  4. אבטחת מידע
  החברה עושה כל שביכולתה באופן סביר ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מקובלים על מנת לשמור ולהגן על פרטיות המשתמשים בפלטפורמה כנגד ניצול, אובדן או הרס של המידע הנאסף על ידה אודות המשתמשים וכנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או בלתי מורשים למידע כאמור. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי מערכות האבטחה של הפלטפורמה תהיינה חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה לפלטפורמה ו/או במקרה של גישה או שימוש לא מורשים במידע שנאסף על ידה.

  5. מאגר המידע של החברה
  כאמור, מידע שיימסר על ידי המשתמש או שייאסף אודותיו במסגרת השימוש שלו בפלטפורמה, עשוי להישמר על ידי החברה, לרבות במאגר המידע שבבעלותה המשמש את החברה לצורך פעילות הפלטפורמה. יצוין כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית המשפט באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. מובהר כי במקרה של בקשה למחיקת מידע, תהיה החברה רשאית לדרוש מהמשתמש, כתנאי למחיקת המידע, שלא לעשות שימוש בפלטפורמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה, המשך השימוש בפלטפורמה על ידי המשתמש, לרבות לאחר העברת הבקשה למחיקת מידע, יהווה הסכמה מצדו לאמור במדיניות פרטיות זו ולהמשך שמירת המידע אודותיו על ידי החברה ושימוש בו בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו. עוד מובהר כי החברה תהיה רשאית להמשיך ולשמור במאגר המידע מידע אשר דרוש לה לשם ניהול עסקיה, וזאת גם לאחר קבלת הבקשה למחיקת המידע אודות המשתמש.

  6. Cookies
  הפלטפורמה עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies), קבצי טקסט הנשלחים למכשיר בו מותקנת הפלטפורמה ובאמצעותם נאסף מידע אנליטי אודות המשתמשים לצורך התפעול השוטף והתקין של הפלטפורמה, התאמת תכניי הפלטפורמה להעדפות האישיות של כל משתמש והקלה על השימוש שלו בפלטפורמה ושיפור חוויית המשתמש שלו. המשתמש יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במכשיר בו מותקנת הפלטפורמה. יחד עם זאת, ככל שהמשתמש יעשה כן אזי חלק מהפעולות בפלטפורמה עשויים שלא לתפקד כראוי ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וייתכן כי פרטיו האישיים של המשתמש לא ישמרו בפלטפורמה והוא יידרש להזינם מחדש בעת התחברות חוזרת לפלטפורמה.

  7. העברת המידע לצדדים שלישיים
  החברה לא תהיה רשאית להעביר מידע שנאסף על ידה אודות מי מהמשתמשים בפלטפורמה לגורמים שהינם חיצוניים לחברה מבלי שהתקבלה הסכמת המשתמש הרלבנטי לכך מראש, אלא בהתקיים איזה מהמקרים הבאים (כאשר מובהר כי לגורם כאמור תהיה הרשאה מוגבלת להשתמש ולעבד את המידע כאמור למטרה לשמה הועבר אליו המידע): (א) במקרה בו ההעברה נדרשת, לפי שיקול דעתה של החברה, לשם הפעלתה התקינה של הפלטפורמה ולאור הקשרים העסקיים או שיתופי הפעולה שהחברה מקיימת עם צדדים שלישיים בנוגע לתפעול הפלטפורמה, התכנים המוצגים בה והשירותים והמוצרים המוצעים באמצעותה (לרבות לשם ביצוע שירותי סליקת תשלומים של התשלומים לחברה, שירות לקוחות או שירותי תמיכה טכנית למשתמשים, שירותי ניהול חשבונות וביקורת לחברה וכן שירותי אחסון נתונים בענן לחברה); (ב) במקרה בו החברה בוחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציג נכס של משתמש בחשבונות של החברה ברשתות חברתיות; (ג) במקרה בו החברה סבורה כי המשתמש הפר את הוראות מדיניות פרטיות זו או את הוראות תנאי השימוש של הפלטפורמה או במקרה בו ההעברה נדרשת, לפי שיקול דעתה של החברה, לשם שמירה על הזכויות או האינטרסים הלגיטימיים של החברה; (ד) במקרה בו ההעברה נדרשת, לפי שיקול דעתה של החברה, על מנת לאפשר לחברה לעמוד בהוראות הדין (לרבות לצורך ניהול הספרים של החברה, ציות לצו שיפוטי או דרישה של רשות מוסמכת, ניהול הליכים בין המשתמש או מי מטעמו לחברה, גילוי או מניעה של ביצוע עבירה או נזק לרכוש או לגוף של אדם); (ה) במקרה בו החברה תתמזג עם תאגיד אחר או תעביר את פעילותה לתאגיד אחר אשר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו או תמחה, תסב או תעביר את זכויותיה או התחייבויותיה כלפי המשתמשים בפלטפורמה לצד שלישי אשר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  בנוסף, החברה תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים הקשורים לתחום הנדל"ן שהחברה תתקשר עמם מעת לעת, מידע ופרטי התקשרות של משתמשים שנתנו את הסכמתם לכך, זאת לצורך פנייה של הצדדים השלישיים כאמור לאותם משתמשים בהצעות שיווקיות ופרסומיות שונות. משתמש אשר נתן את הסכמתו למסירת פרטיו לצדדים שלישיים, יהיה רשאי בכל עת להודיע לחברה כי אינו מעוניין עוד במסירת הפרטים לצדדים השלישיים כאמור.
  מובהר כי החברה תהיה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי אודות המשתמשים ופעילותם במסגרת הפלטפורמה, אשר לא יזהה את המשתמשים אישית.

  8. דיוור ישיר
  החברה רשאית לשלוח למשתמש מעת לעת, בטלפון, ב-SMS, בדואר אלקטרוני, ברשתות חברתיות או בכל מדיה אחרת, מידע בקשר עם השימוש בפלטפורמה, בתכנים המוצגים בה ובשירותים המוצעים במסגרתה וכן מידע שיווקי ופרסומי (לרבות דבר פרסומת כמשמעות מונח זה בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008), חומר מקצועי, עדכונים, הודעות והצעות שונות לרכישת מוצרים או שירותים של החברה או של צדדים שלישיים הקשורים לתחום הנדל"ן שהחברה תתקשר עמם מעת לעת, זאת בהתבסס על מידע המצוי אצלה. מובהר כי מידע זה יישלח לכל משתמש שנרשם לפלטפורמה וכל עוד לא הודיע לחברה על רצונו למחוק מידע המתייחס אליו או להפסיק לקבל מידע מסוים בהתאם ובכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, אך אם יבחר שלא לקבל מידע מסוים במקום בו הדבר נחוץ לשם השימוש בפלטפורמה, המשתמש לא יוכל לעשות שימוש בפלטפורמה, בתכנים המוצגים בה או בשירותים והמוצרים המוצעים באמצעותה.

  9. קישורים אל אתרים של צדדים שלישיים
  החברה רשאית להציג במסגרת הפלטפורמה קישורים (לינקים) אל אתרים ו/או מקורות מידע ו/או מוצרים ו/או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים עמם החברה תתקשר מעת לעת.
  מובהר כי השימוש של המשתמש באתרים ו/או מקורות המידע ו/או המוצרים ו/או השירותים כאמור איננו כפוף לאמור בתנאי השימוש של הפלטפורמה או במדיניות פרטיות זו, והשימוש, לרבות המידע שעשוי להיאסף אודות המשתמש עקב כך, כפוף למדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור. יודגש כי החברה אינה אחראית בשום אופן לקישורים של הצדדים השלישיים כאמור המוצגים בפלטפורמה וכן אינה אחראית לתכנים המוצגים באתריהם ולמוצרים והשירותים המסופקים על ידי הצדדים השלישיים כאמור, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
  בנוסף, שימוש ברשתות חברתיות (למשל Google ו-Facebook) לצורך התחברות של המשתמש לפלטפורמה כפוף למדיניות הפרטיות של רשתות חברתיות אלו. מובהר כי התחברות לפלטפורמה באמצעות חשבון המשתמש ברשתות חברתיות מאפשר לחברה גישה למידע הבסיסי בפרופיל הרשתות החברתיות, בהתאם למגבלות של הצדדים השלישיים המפעילים את הרשתות החברתיות כאמור.

  10. שינויים במדיניות הפרטיות
  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זו או להוסיף עליה או להסיר ממנה הוראות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח מדיניות הפרטיות המחייב והקובע הינו הנוסח המעודכן במועד הרלוונטי בו נעשה שימוש בפלטפורמה על ידי המשתמש.

  11. שונות
  חלוקתה של מדיניות פרטיות זו לסעיפים ומתן הכותרות לסעיפים נעשו כמראי מקום ולשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהם שימוש למטרת פרשנותה של מדיניות פרטיות זו. במדיניות פרטיות זו, המונחים "לרבות" או "בכלל זה" משמעם "לרבות, אך לא רק" והאמור בלשון יחיד אף בלשון רבים משמע וכן להיפך, הכל לפי העניין ואלא אם נאמר מפורשות אחרת.
  על מדיניות פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (ללא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומיים הקבועים בהם). סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף למדיניות פרטיות זו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.
  בכל מקום במדיניות פרטיות זו בו מוקנית לחברה סמכות או זכות או הרשאה כלשהי, החברה רשאית לבחור אם להשתמש באותה זכות או הרשאה ואם להפעיל את אותה סמכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באי שימוש של החברה בכל זכות או הרשאה או סמכות כדי להוות ויתור על אותה זכות או הרשאה או סמכות.
  במידה והוראה מהוראות מדיניות פרטיות זו תמצא על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית או חסרת תוקף, ההוראה האמורה תוחלף בהוראה חוקית ותקפה המשמרת ככל הניתן את מטרתה ומשמעותה של ההוראה המקורית, ולא יהיה בביטול ו/או השינוי של אותה הוראה כדי לפגוע, לגרוע או להשפיע על חוקיותן או תוקפן של יתר הוראות מדיניות פרטיות זו.

  12. יצירת קשר
  המשתמש רשאי לפנות לחברה בכל שאלה או עניין בקשר עם המידע אודותיו המצוי ברשות החברה, או בכל מקרה בו הוא סבור כי פרטיותו נפגעה באופן כלשהו כתוצאה מהשימוש במידע הנאסף עליו על ידי החברה, וזאת באמצעות הדואר האלקטרוני של החברה שכתובתו: info@proper.homes.

  עודכן לאחרונה: ינואר 2022