תנאי שימוש


1. כללי

1.1. ברוך הבא לאתר הבית של Proper Homes ("הפלטפורמה") המופעל ומנוהל על ידי פרופר הומס בע"מ, ח.פ. 516311990 ("החברה").

1.2. תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על כל משתמש אשר עושה שימוש מכל מין וסוג שהוא בפלטפורמה ("המשתמש") ומהווים הסכם מחייב בין החברה לבין המשתמש. עקב כך, הנך נדרש לקרוא בעיון תנאי שימוש אלה לפני תחילת השימוש בפלטפורמה, וכן להתעדכן מעת לעת על השינויים בתנאי השימוש.

1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלה או להוסיף עליהם או להסיר מהם תנאים מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המעודכן במועד הרלוונטי בו נעשה שימוש בפלטפורמה על ידי המשתמש.

1.4. כמו כן, הנך מוזמן לעיין במדיניות הפרטיות שהחברה מיישמת, המהווה חלק בלתי נפרד מהוראות תנאי שימוש אלה.

1.5. אם אינך מסכים לאיזה מהוראות תנאי שימוש אלה או מדיניות הפרטיות, הנך מתבקש להימנע משימוש בפלטפורמה. בכל מקרה, השימוש על ידך בפלטפורמה, יהווה הסכמה מצדך לאמור בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת.

1.6. מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר למען נוחות הקריאה בלבד.

2. השירות המוצע בפלטפורמה

2.1. הפלטפורמה פותחה ומופעלת על ידי החברה במטרה לשמש כזירת שוק (Marketplace) הפועלת כמקשרת בין בעלים או מתווכים של בתים פרטיים ודירות מגורים בישראל לבין רוכשים או שוכרים פוטנציאליים של הנכסים. למען הסר ספק מובהר כי הפלטפורמה אינה מוכרת או משכירה בעצמה את הנכסים המוצעים באמצעות הפלטפורמה. כל מכירה, השכרה או פעולה אחרת המבוצעת בעקבות או כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה מבוצעת במישרין בין בעלי הנכסים ו/או מטעמם לבין רוכשי או שוכרי הנכסים, והחברה אינה צד לכל עסקה כאמור. מומלץ בזאת לצדדים לעסקה להסתייע בעורכי דין ובמומחים רלבנטיים אחרים במהלך העסקה.

2.2. השימוש בפלטפורמה וביצוע פעולות באמצעותה עשוי להיות כרוך בתשלום, כפי שיוצג בפלטפורמה עבור כל פעולה בתשלום, בהתאם למחירון של הפלטפורמה שייקבע על ידי החברה מעת לעת וכן בהתאם לקביעת מתווכים העושים שימוש בפלטפורמה (ביחס לנכסים המשויכים להם), לפי העניין. להבטחת זכאותה של החברה לקבלת תשלומים מהמשתמשים בפלטפורמה, נדרשים המשתמשים להודיע לחברה כי הם, או כל אדם או גוף עבורו הם פעלו במסגרת הפלטפורמה, היו צד לעסקת מכירה או השכרה של נכס המוצג בפלטפורמה, בסמוך לאחר ביצוע העסקה כאמור. התשלומים לחברה יבוצעו במועד הרלבנטי לכל עסקה על ידי ספק שירותי סליקת התשלומים של הפלטפורמה באמצעות חיוב אמצעי התשלום שמסר המשתמש. בנוסף לאמור לעיל, על מתווכים המבקשים לעשות שימוש בפלטפורמה יחולו הוראות נספח התמורה למתווכים שנמסר לו על ידי החברה אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נספח התמורה למתווכים או להוסיף עליו או להסיר ממנו תנאים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של המתווך המעודכנת בחברה 30 ימים מראש. בכל מקרה, המשך השימוש של המתווך בפלטפורמה לאחר כניסת השינוי לתוקף, יהווה הסכמה מצדו לשינוי בנספח התמורה למתווכים.

2.3. החברה מעמידה את הפלטפורמה לרשות בעלי הנכסים והפועלים מטעמם (לרבות מתווכים), כבמה להצגת נכסיהם ואין לראות בחברה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. בכלל זה לא תהיה החברה אחראית בכל אופן שהוא לטיב הנכסים, מאפייניהם, מצבם (לרבות מצבם הפיזי, התכנוני והסטטוטורי), מיקומם, גודלם, כמות החדרים שבהם, זהות הבעלים שלהם, זהות המחזיקים בהם (לרבות זכויות המחזיקים בנכס), שווי השוק של הנכסים וכדאיות רכישתם או שכירתם. למניעת ספקות מובהר כי האמור יחול גם על נכסים שהחברה מבצעת צילום שלהם ו/או עורכת ביקור בהם באמצעות מי מטעמה. כמו כן לא תהיה החברה אחראית לזהות המוכרים וכן לזהות הרוכשים או השוכרים שירכשו, ישכרו או יביעו התעניינות בנכס באמצעות הפלטפורמה, וכן להתנהלותם ולפעולתם של כל הגורמים האמורים במהלך המשא ומתן להתקשרות בעסקה ביחס לנכס (לרבות יכולתם להשלים את העסקה ולשלם את תמורתה) או במהלך תקופת החזקתם בנכס.

2.4. כמו כן, החברה לא נושאת בכל אחריות למידע המוצג בפלטפורמה אודות המשתמשים או הנכסים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד, תשלום או הוצאה, מכל סוג שהוא, הנובע משימוש או הסתמכות על המידע כאמור. בהתאם לכך, ידוע למשתמש כי השימוש שלו בפלטפורמה וקבלת החלטה בדבר הגשת הצעה לרכישת או שכירת נכס מסוים באמצעות הפלטפורמה, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

3. הרישום לפלטפורמה והצגת נכסים בפלטפורמה

3.1. על מנת לעשות שימוש בפלטפורמה ולבצע בה פעולות, על המשתמש להירשם לפלטפורמה ולפתוח בה חשבון אישי, באמצעות מילוי כל הפרטים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון כפי שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת.

3.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, פתיחת חשבון משתמש בפלטפורמה כפופה לקיום כל התנאים הבאים, ועל המשתמש להמשיך ולקיים תנאים אלו כל עוד הוא עושה שימוש בפלטפורמה:

3.2.1. המשתמש הינו אדם בגיר (מעל גיל 18) הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות או המשתמש הינו תאגיד הרשום כדין בישראל ולא תלויים ועומדים נגדו הליכים לפירוק, כינוס נכסים, מינוי נאמן או כל הליך דומה אחר.

3.2.2. ככל שהמשתמש הוא מתווך, הוא רשום בפנקס בעלי רישיונות לתיווך במקרקעין שבתוקף.

3.2.3. המשתמש פותח חשבון בפלטפורמה עבור עצמו בלבד ולא עבור כל גורם אחר, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של מתווך מורשה כאמור בסעיף ‎3.2.2 לעיל לעשות שימוש בפלטפורמה עבור נכסים של אחרים שהעניקו לו הרשאה לבצע פעולת תיווך בנכסים אלו. ככל שהמשתמש הינו תאגיד, פותח החשבון בשם המשתמש הינו אדם שהוסמך לכך על פי דין.

3.2.4. לא התקיימו ביחס למשתמש איזה מהמקרים המנויים בסעיף ‎5 להלן.

3.3. במסגרת תהליך פתיחת חשבון המשתמש בפלטפורמה, על המשתמש לבחור שם משתמש וכן סיסמה אשר תשמש אותו לצורך חיבורו לפלטפורמה. לחלופין, המשתמש יהיה רשאי להתחבר לפלטפורמה באמצעות חשבון המשתמש שלו ברשתות חברתיות (למשל Google ו-Facebook), ככל שתאפשר זאת החברה. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל פעולה שתעשה בחשבון שלו בפלטפורמה תוך שימוש בשם המשתמש והסיסמה שלו, והחברה או מי מהמשתמשים האחרים לא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, מכל סוג שהוא, שייעשה בחשבון המשתמש בפלטפורמה על ידי כל גורם שהוא. המשתמש ידווח לחברה, מיד עם היוודע לו על כך, על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלו בפלטפורמה. לאחר קבלת ההודעה כאמור, תפעל החברה למניעת המשך השימוש בחשבון המשתמש בפלטפורמה.

3.4. משתמש המעוניין להציג נכס למכירה או להשכרה במסגרת הפלטפורמה יידרש לרשום את הנכס בפלטפורמה באמצעות מילוי כל הפרטים הרלבנטיים לנכס כפי שיתבקשו על ידי החברה מעת לעת (לרבות כתובת הנכס, תיאור הנכס, המחיר המינימלי המבוקש עבור מכירת או השכרת הנכס, הבטחונות במקרה של מכירת הנכס, תקופת השכירות במקרה של השכרת הנכס ועלות הגשת הצעה עבור הנכס באמצעות הפלטפורמה (או ציון כי ההגשה אינה כרוכה בתשלום)) וכן יהיה רשאי להוסיף תיאור מילולי הרלבנטי לנכס או להעדפותיו ביחס לרוכש או לשוכר הפוטנציאלי של הנכס. על המשתמש החובה לעדכן את הפרטים האישיים שלו ושל הנכס המוצג על ידו בפלטפורמה בכל שינוי שחל בהם. מובהר כי האחריות לנכונות ושלמות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש תחול על המשתמש בלבד.

3.5. כל הצגה של נכס למכירה או להשכרה במסגרת הפלטפורמה כפופה לאישור סופי של החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית, כתנאי להצגת הנכס בפלטפורמה, לדרוש מהמשתמש לשנות את פרטי הנכס כפי שמולאו על ידו במסגרת רישום הנכס לפלטפורמה וכן לערוך ביקור בנכס, בתיאום עם המשתמש, לשם צילום הנכס וקבלת הצהרת המשתמש בנוגע לפרטים הרלבנטיים ביחס לנכס.

3.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח חשבון עבור אדם מסוים או למנוע את המשך השימוש בפלטפורמה על ידי המשתמש, לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, או להסיר נכס מהפלטפורמה או לבטל את רישום המשתמש לפלטפורמה ולסגור את חשבונו, וזאת מכל סיבה שהיא (לרבות אם אירע איזה מהמקרים המפורטים בסעיף ‎5להלן), כפי שייראה לה לנכון ובלא שתידרש להודיע על כך מראש, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

3.7. מבלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף ‎3.6 לעיל, השימוש בפלטפורמה לשם הצגת נכסים למכירה או להשכרה יהיה מוגבל לכמות נכסים מסוימת כפי שייקבע על ידי החברה בהתאם למסלול שייבחר על ידי כל משתמש. בנוסף, ידוע למשתמש כי הצגת נכסים למכירה או להשכרה באמצעות הפלטפורמה עשויים להיות מותנים בתשלום עמלה בהתאם למחירון החברה, כפי שייקבע על ידה מעת לעת ויוצג בפלטפורמה עבור כל פעולה בתשלום. התשלום יבוצע על ידי ספק שירותי סליקת התשלומים של הפלטפורמה באמצעות חיוב אמצעי התשלום שמסר המשתמש, כאשר במקרה של סירוב לביצוע החיוב באמצעות אמצעי התשלום של המשתמש לא יתאפשר למשתמש להמשיך בביצוע הפעולה בפלטפורמה.

4. הגשת הצעות במסגרת הפלטפורמה והשלמת עסקה

4.1. משתמש המעוניין להגיש הצעה לרכישת או שכירת נכס המוצג בפלטפורמה יידרש להירשם לפלטפורמה ולפתוח בה חשבון אישי (ככל שהוא טרם נרשם) ולמלא את כל הפרטים הרלבנטיים לרכישת או שכירת הנכס כפי שיתבקשו על ידי החברה מעת לעת (לרבות המחיר המוצע לרכישת או השכרת הנכס ותקופת השכירות המוצעת במקרה של השכרת הנכס). ככל שהדבר יתאפשר, המשתמש יהיה ראשי להוסיף הערות להצעה. מובהר כי האחריות לפרטי ההצעה שנמסרו על ידי המשתמש תחול על המשתמש בלבד. מובהר כי הגשת הצעה על ידי המשתמש באמצעות הפלטפורמה אינה מהווה הצעה מחייבת לביצוע עסקה בנכס וכי העסקה כפופה להשלמת המשא ומתן בין המשתמש שהגיש הצעה כאמור לבין בעל הנכס.

4.2. ההצעה שהגיש המשתמש תועבר לבעל הנכס ו/או מי מטעמו שהציג את הנכס בפלטפורמה שיהיה רשאי לקבל את ההצעה או לדחות אותה, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה של קבלת ההצעה תישלח למשתמש שהגיש את ההצעה הודעה על קבלת הצעתו ותינתן לו האפשרות לקבל את פרטי הקשר של בעל הנכס ו/או מי מטעמו לשם ביצוע פנייה ישירה אליהם לצורך התקשרות בעסקה ביחס לנכס. מובהר כי קבלת הצעה על ידי בעל הנכס ו/או מי מטעמו אינה מהווה שכלול של הסכם מחייב בין המשתמש שהגיש את ההצעה לבין בעל הנכס לביצוע עסקה בנכס וכי העסקה כפופה להשלמת המשא ומתן בין המשתמש שהגיש הצעה כאמור לבין בעל הנכס.

4.3. ידוע למשתמש כי הגשת הצעה לרכישת או שכירת נכס המוצג בפלטפורמה ו/או קבלת פרטי הקשר של בעל הנכס עשויים להיות מותנים בתשלום עמלה בהתאם למחירון החברה, כפי שייקבע על ידה מעת לעת ויוצג בפלטפורמה עבור כל פעולה בתשלום. התשלום יבוצע על ידי ספק שירותי סליקת התשלומים של הפלטפורמה באמצעות חיוב אמצעי התשלום שמסר המשתמש, כאשר במקרה של סירוב לביצוע החיוב באמצעות אמצעי התשלום של המשתמש לא יתאפשר למשתמש להמשיך בביצוע הפעולה בפלטפורמה.

4.4. ככל שהושלמה העסקה בנכס שהוצג באמצעות הפלטפורמה, כל אחד מבין בעל הנכס ו/או מי מטעמו שהציג את הנכס והמשתמש שהגיש הצעה עבור הנכס, ימסרו לחברה הודעה על השלמת העסקה. ככל שלא הושלמה העסקה, אזי לצורך השבת העמלה ששולמה על ידו לחברה עבור קבלת פרטי הקשר של בעל הנכס, יהיה על המשתמש שהגיש את ההצעה עבור הנכס למסור לחברה הודעה על אי ביצוע עסקה.

5. פעילות אסורה בפלטפורמה

המשתמש מסכים ומתחייב כי הוא לא יבצע איזה מהפעולות הבאות:

5.1. שימוש בפלטפורמה למטרה בלתי חוקית או אסורה כלשהי או הנוגד את הוראות הדין או שימוש הנוגד את הוראות תנאי שימוש אלה (לרבות שימוש לצורך ביצוע פעולת תיווך במקרקעין על ידי המשתמש ללא החזקה ברישיון תיווך בתוקף).

5.2. העתקה, שכפול, שינוי, הסרה, עיבוד, תרגום, פרסום, הפצה, שידור, יצירת עבודה נגזרת, שימוש או אחסון של תכנים המוצגים בפלטפורמה (לרבות פרטים, צילומים או סרטונים של נכסים או משתמשים בפלטפורמה או מסדי נתונים כלשהם).

5.3. הצגת תוכן מהפלטפורמה בתוך מסגרת גלויה או סמויה או הצגת תוכן מהפלטפורמה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי או מחסירים דבר כלשהו.

5.4. הפעלת כל יישום מחשב או תוכנה או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, שכפול או אחזור אוטומטי של תכנים המוצגים בפלטפורמה, כולם או חלקם.

5.5. העתקת רכיבי התוכנות המפעילות את הפלטפורמה ליישומים אחרים או פריצת התוכנות או פענוח צפנים או המבנה הפנימי של הנתונים או ביצוע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Recompilation), פירוק לחלקים (Disassembly) או ייצור יצירות נגזרות מהתוכנות והטכנולוגיות שבבסיס הפלטפורמה.

5.6. העתקה, שכפול, שינוי, הסרה, עיבוד, תרגום, פרסום, הפצה, שידור, יצירת עבודה נגזרת, שימוש או הפרה בכל דרך שהיא של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים ו/או פטנטים ו/או כל זכות קניינית אחרת של החברה או של כל גורם אחר (לרבות מסירה או העלאה של תכנים להצגה בפלטפורמה המהווים זכות קניינית של גורם שאיננו המשתמש ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות כאמור).

5.7. מסירה או העלאה של פרטים אישיים או תכנים לפלטפורמה הכוללים קישור לאתר אינטרנט כלשהו או כתובת אינטרנט, בין בצורה של טקסט ובין בתוך תמונה.

5.8. קבלה או יצירת גישה בלתי מורשית לפלטפורמה, לתכנים המוצגים בה או לחשבונות של המשתמשים בפלטפורמה או למערכות מחשבים, מסדי נתונים או רשתות המחוברות לפלטפורמה בכל דרך שהיא.

5.9. התחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה מילוי פרטים לא נכונים, לא מדויקים ו/או לא שלמים במסגרת הרישום לפלטפורמה או השימוש בה.

5.10. שימוש לרעה בפלטפורמה או שימוש לא סביר שמפריע או גורם נזק לפעילות הפלטפורמה או החברה (לרבות שימוש המתחרה או עלול להתחרות בעסקי החברה כפי שיהיו מעת לעת או יצירה או הרחבה של רשימת נכסי מקרקעין מתוך מטרה להציג או לשווק אותם שלא באמצעות הפלטפורמה).

6.הגבלת אחריות החברה

6.1.הפלטפורמה, התכנים המוצגים בה, השירותים והמוצרים המוצעים באמצעותה והתוכנות המפעילות אותה, ניתנים לשימוש כמות שהם (as - is) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא מצד החברה. החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא בנוגע לפלטפורמה, לשירותים ולמוצרים המוצעים באמצעותה או לתכנים המוצגים בה. ידוע למשתמש כי הצילומים והסרטונים של הנכסים המוצגים בפלטפורמה נועדו לצורך המחשה בלבד. בנוסף, נוסחי הסכם המכר, הסכם השכירות ויתר המסמכים הקשורים לעסקה בנכס בין המשתמשים, שיהיו זמינים להורדה בפלטפורמה מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, מהווים המלצה בלבד ואינם מחליפים כל ייעוץ מקצועי או את שיקול דעתו של המשתמש שמבקש לעשות שימוש במסמכים האמורים ומומלץ לו בזאת להסתייע בעורכי דין ובמומחים רלבנטיים אחרים במהלך העסקה. מובהר כי הפלטפורמה הינה דינמית ומתפתחת ללא הרף וכי החברה תהיה רשאית לבצע בכל עת שינויים, הסרות, פיתוחים, עדכונים ושדרוגים, כפי שתמצא לנכון, בתכנים המוצגים בפלטפורמה, בשירותים והמוצרים המוצעים באמצעותה ובתוכנות המפעילות אותה. עוד מובהר כי אין בדרך הצגתם או בסדר הופעתם של הנכסים בפלטפורמה כדי להביע דעה ו/או להוות המלצה מצד החברה ביחס לנכס זה או אחר, והחברה אינה נושאת בכל אחריות לדרך ההצגה או סדר ההופעה של הנכסים כאמור. בנוסף, הצגה במסגרת הפלטפורמה של קישורים לאתרים ו/או לשירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים, לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה או הסכמה או כמתן חסות של החברה לאתרים או השירותים של הצדדים השלישיים כאמור, והחברה לא תישא בכל אחריות או חבות בקשר לכך, לרבות אם הקישורים המוצגים בפלטפורמה אינם תקינים או מובילים לאתרים הכוללים מידע או שימושים בלתי מהימנים, בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או פוגעניים.

6.2.בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה איננה מספקת כל מצג ואיננה אחראית, לכל נזק, אובדן, הפסד, תשלום או הוצאה, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש או לכל גורם אחר, במישרין או בעקיפין, עקב (א) פגמים, ליקויים, תקלות, טעויות או כשלים בתוכנות המפעילות את הפלטפורמה, לרבות בקישוריות שלהן למערכות אחרות ובאבטחה של הפלטפורמה, או (ב) פרט המוצג בפלטפורמה שאיננו נכון, איננו מדויק, איננו שלם או איננו מעודכן, או (ג) שימוש מכל סוג שהוא בפלטפורמה על ידי המשתמשים.

6.3.ידוע למשתמש כי על אף שהחברה עושה מאמצים על מנת לספק חווית שימוש איכותית ובטוחה בפלטפורמה, הפלטפורמה אינה חסינה מתקלות או שגיאות והחברה אינה מתחייבת כי הפלטפורמה תפעל באופן רציף ואמין, ללא טעויות או שגיאות, ללא הפרעות או שיבושים, וללא תקלות או ניתוקים. החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו האפשרות לעשות שימוש בפלטפורמה לא ניתנה כסדרה ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד, תשלום או הוצאה, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש או לכל גורם שהוא עקב כך.

6.4.ההגבלות על אחריות החברה כאמור בתנאי שימוש אלה (לרבות בסעיף ‎6 זה לעיל), יחולו באופן הנרחב ביותר המותר על פי דין.

7.סיום השימוש בפלטפורמה

7.1.המשתמש יהיה רשאי בכל עת, ובלא שיידרש להודיע על כך מראש לחברה, להפסיק את השימוש שלו בפלטפורמה ולסגור את חשבון המשתמש שלו.

7.2.מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי שימוש אלה (לרבות הוראות סעיף ‎3.6 לעיל), החברה תהיה רשאית בכל עת, ובלא שתידרש להודיע על כך מראש למשתמשים, להפסיק את פעילות הפלטפורמה, כולה או חלקה, באופן זמני או קבוע.

7.3.מובהר כי סיום השימוש של המשתמש בפלטפורמה, מכל סיבה שהיא, לא יגרע מכוחן של אותן הוראות בתנאי שימוש אלה, אשר מעצם טיבן וטבען חלות גם לאחר סיום ההסכם בין החברה לבין המשתמש נשוא תנאי שימוש אלה, ובכלל זה מחובתו של המשתמש לשאת בתשלום עמלות ו/או תשלומים שונים לחברה בגין השימוש שלו בפלטפורמה והפעולות שביצע באמצעותה.

8.זכויות קניין רוחני

8.1.כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה או בקשר אליה, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, תוכנות מחשב, טכנולוגיות, סודות מסחריים ו/או עסקיים, פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סימני מסחר, תהליכים, שיפורים, המצאות, טכניקות, מתודולוגיות, פיתוחים, גרסאות, ידע, נוסחאות, רעיונות, מוניטין וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם ויהיו של החברה בלבד, והשימוש בהם על ידי המשתמש (למעט שימוש רגיל וסביר בפלטפורמה אשר הותר במפורש במסגרת תנאי שימוש אלה) הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה. מובהר כי מאגר הכתובות והמיפוי המשמש את הפלטפורמה מבוסס על מאגרי מידע של צדדים שלישיים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם שייכים לבעליהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי הצילומים והסרטונים של הנכסים המוצגים בפלטפורמה אשר נערכו על ידי החברה או מי מטעמה הינם קניינה של החברה בלבד, וכי בעלי הנכסים וכל מי מטעמם מוותרים בזאת על כל זכות שעשויה להיות להם בקשר עם הצילומים והסרטונים האמורים ולא יהיו רשאים לעשות בהם כל שימוש שהוא (למעט הצגת הצילומים והסרטונים במסגרת הפלטפורמה).

8.2.מובהר כי אין לראות במתן הגישה לפלטפורמה או מתן הרשאה לשימוש בה, כהקניית רישיון כלשהו ו/או זכות כלשהי בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים (למעט הזכות לבצע שימוש רגיל וסביר בפלטפורמה אשר הותר במפורש במסגרת תנאי שימוש אלה).

9.שיפוי

9.1.המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק (לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי ו/או מיוחד), אובדן (לרבות אובדן הכנסות, אובדן מידע או נתונים), תשלום או הוצאה, שייגרמו לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל כל דרישה, טענה או תביעה שתופנה או תוגש כלפיה או נגדה על ידי כל גורם שהוא (לרבות מי מהמשתמשים), בקשר עם מעשה או מחדל של המשתמש או מי מטעמו המהווה הפרה של איזה מהוראות תנאי שימוש אלה.

9.2.המשתמש מתחייב לשלם לחברה את סכום השיפוי לו זכאית החברה בהתאם להוראות סעיף ‎9 זה לעיל מיד עם דרישתה הראשונה של החברה.

10.דין וסמכות שיפוט

10.1.על כל שימוש בפלטפורמה או על כל דרישה, טענה או תביעה הנובעים משימוש זה או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לפלטפורמה או לתנאי שימוש אלה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (ללא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומיים הקבועים בהם).

10.2.סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לפלטפורמה או לתנאי שימוש אלה, מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.

10.3.המשתמש מסכים בזאת כי כתובתו לצורך מסירת כתבי בי-דין תהיה הכתובת האחרונה שעודכנה על ידו בפלטפורמה.

11.שונות

11.1.חלוקת תנאי שימוש אלה לסעיפים ומתן הכותרות לסעיפים נעשו כמראי מקום ולשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהם שימוש למטרת פרשנות תנאי שימוש אלה. בתנאי שימוש אלה, המונחים "לרבות" או "בכלל זה" משמעם "לרבות, אך לא רק" והאמור בלשון יחיד אף בלשון רבים משמע וכן להיפך, הכל לפי העניין ואלא אם נאמר מפורשות אחרת.

11.2.החברה תהיה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה או את הפלטפורמה, לכל צד שלישי שיהיה קשור אליה בכל דרך שהיא, וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה מוקדמת לכך מהמשתמשים בפלטפורמה. המשתמש לא יהיה רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו, כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה או את חשבון המשתמש שלו בפלטפורמה.

11.3.בכל מקום בתנאי שימוש אלה בו מוקנית לחברה סמכות או זכות או הרשאה כלשהי, החברה רשאית לבחור אם להשתמש באותה זכות או הרשאה ואם להפעיל את אותה סמכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באי שימוש של החברה בכל זכות או הרשאה או סמכות כדי להוות ויתור על אותה זכות או הרשאה או סמכות.

11.4.לא יהיה תוקף לכל הבטחה, הצעה או התחייבות שניתנו על ידי החברה, בעל פה או בכתב, למשתמש או למי מטעמו, ולא באו לידי ביטוי באופן מפורש בתנאי שימוש אלה. על אף האמור מובהר כי הוראות תנאי שימוש אלה יחולו בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה אחרת שתוצג בפלטפורמה או שתוסכם בכתב בין החברה למשתמש ביחס לשירותים מסוימים המוצעים על ידי החברה, ומוסכם בזאת כי השירותים כאמור יהיו כפופים לאותם תנאים ו/או הוראות.

11.5.תנאי שימוש אלה ורישום המשתמש לפלטפורמה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל קשר משפטי או עסקי של שותפות או שליחות או עובד-מעביד בין המשתמש לבין החברה או מי מטעמה.

11.6.תנאי שימוש אלה אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

11.7.כל זכות או סעד של החברה על פי תנאי שימוש אלה לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים הקיימים לחברה על פי דין.

11.8.במידה ותנאי מתנאי שימוש אלה ימצא על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקי או חסר תוקף, התנאי האמור יוחלף בתנאי חוקי ותקף המשמר ככל הניתן את מטרתו ומשמעותו של התנאי המקורי, ולא יהיה בביטול ו/או השינוי של אותו תנאי כדי לפגוע, לגרוע או להשפיע על חוקיותם או תוקפם של יתר תנאי שימוש אלה.

11.9.בכל סוגיה הקשורה לפלטפורמה או לתנאי שימוש אלה, הנך מוזמן לפנות לשירות התמיכה של החברה בדוא"ל info@proper.homes.

11.10.הודעה על פי תנאי שימוש אלה תחשב כנמסרה לאחר 48 שעות מהמועד בו נשלחה בדואר אלקטרוני.

עודכן לאחרונה: ינואר 2022